Що таке енергетичний аудит

Енергетичний аудит (ЕА) – комплексна техніко-фінансова оцінка діяльності підприємства, установи, обладнання, системи, процесу (в подальшому Об’єкт), в галузі споживання енергоносіїв.
ЕА від фахівців Органіка інжиніринг охоплює детальний аналіз рівня ДОСЯГНУТОЇ енергоефективності Об’єкту. Він ґрунтується на ТРИВАЛОМУ спостереженні за енергоспоживанням та енерговтратами.
Мета проведення ЕА
ЕА планують і проводять у межах ідентифікації та визначення пріоритетних можливостей підвищення рівня ДОСЯГНУТОЇ енергоефективності до рівня ДОСЯЖНОЇ, скорочення споживання енергії і отримання, пов’язаних з цим, екологічних та фінансових вигод. 

Є питання?
Дзвоніть нам! Замовити послугу

Енергетичний аудит (ЕА) – комплексна техніко-фінансова оцінка діяльності підприємства, установи, обладнання, системи, процесу (в подальшому Об’єкт), в галузі споживання енергоносіїв.
ЕА від фахівців Органіка інжиніринг охоплює детальний аналіз рівня ДОСЯГНУТОЇ енергоефективності Об’єкту. Він ґрунтується на ТРИВАЛОМУ спостереженні за енергоспоживанням та енерговтратами.
Мета проведення ЕА
ЕА планують і проводять у межах ідентифікації та визначення пріоритетних можливостей підвищення рівня ДОСЯГНУТОЇ енергоефективності до рівня ДОСЯЖНОЇ, скорочення споживання енергії і отримання, пов’язаних з цим, екологічних та фінансових вигод. Таким чином, мета ЕА:

 • визначення наявного економічно доцільного потенціалу енергозбереження на об’єкті, збільшення рівня енергоефективності від ДОСЯГНУТОЇ до ДОСЯЖНОЇ;
 • розробка програми енергозбереження на Об’єкті;
 • реалізація ПРИЙНЯТОЇ персоналом Об’єкту програми енергозбереження.

 

ORGANIKA – ENGINEERING пропонує три типи енергетичного аудиту:
ознайомчий/первинний ЕА, який проводиться на Об’єкті новому для енерогоаудитора. При виконанні ЕА енергоаудитор знайомиться з Об’єктом та технологіями споживання енергетичних ресурсів, які застосовуються на Об’єкті. Мета – визначення ДОСЯГНУТОГО рівня енергоефективності та формування найбільш типового переліку енергозберігаючих заходів (ЕЗЗ), які показали свою ефективність. Досить часто, для житла та Об’єктів соціальної сфери, такий ЕА проводився на рівні ТЕПЛОВІЗІЙНОГО обстеження будівель, споруд, огороджувальних конструкцій, елементів систем інженерного забезпечення тощо. Результатом ЕА є формалізований ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПЛАН поточний ЕА, який проводиться через певний проміжок часу на Об’єкті, на якому вже виконувався ознайомчий/первинний ЕА. Мета – аналіз змін ДОСЯГНУТОГО рівня енергоефективності від реалізації типового переліку ЕЗЗ, формування ДОДАТКОВОГО переліку ЕЗЗ, який враховує особливості технологій споживання енергетичних ресурсів на Об’єкті. При розрахунках та аналізу техніко-економічних показників запропонованих ЕЗЗ можуть застосовуються як найпростіші методи, так і ускладнені, наприклад - враховуватися собівартість основної діяльності Об’єкту, інфляція, тривалість реалізації ЕЗЗ, послідовність реалізації ЕЗЗ. Що дає можливість застосовувати енерго-сервісний підхід при плануванні. Суть енерго-сервісного підходу – реінвестування частини коштів, отриманих на попередньому етапі реалізації програми енергозбереження на Об’єкті, у реалізацію подальших етапів програми енергозбереження, що ілюструє малюнок, пояснюючий циклічність ЕА та реалізації програм енергозбереження. інвестиційний ЕА, який проводиться для реалізації конкретної програми енергозбереження і метою, якого є точне, з мінімальною похибкою визначення техніко-економічних показників ЕЗЗ.. При розрахунках та аналізу техніко-економічних показників запропонованих ЕЗЗ, застосовуються ТІЛЬКИ повні методи економічного аналізу. Наприклад, враховуватися собівартість основної діяльності Об’єкту, інфляція, тривалість реалізації ЕЗЗ, послідовність реалізації ЕЗЗ, враховується кумулятивний ефект реалізації програми, застосовується енерго-сервісний підхід при плануванні.

У стратегічному плані завданнями ЕА є:

 • зменшення витрат на придбання енергетичних ресурсів, необхідних для ведення основної діяльності, і в наслідок цього, збільшення прибутковості виробництва, або зменшення витрат бюджету на ведення основної діяльності;
 • збільшення ефективності використання енергетичних ресурсів.

 

В тактичному плані завданнями ЕА є:

 • планування ходу реалізації прийнятої програми енергозбереження на КОНКРЕТНОМУ Об’єкті у КОНКРЕТНИХ умовах господарювання;
 • економічна оцінка доцільності реалізації програми енергозбереження;
 • обґрунтування обсягів споживання енергетичних ресурсів.

 

Результати ЕА містять інформацію про поточний стан ДОСЯГНУТОЇ енергоефективності, упорядковані рекомендації щодо підвищення її до рівня ДОСЯЖНОЇ та фінансових вигод від цих дій.
Зміст ЕА – глибоке та всебічне вивчення економічних умов функціонування Об’єкту та їх аналіз з метою прийняття оптимальних управлінських рішень, забезпечення виконання виробничих або інших програм, оцінки рівня їх виконання, виявлення «вузьких» місць та внутрішніх господарських резервів Об’єкту.
ЕА повинен являти собою комплексне дослідження взаємодії внутрішніх та зовнішніх, ринкових та виробничих факторів, на кількість та якість продукції (послуг), оцінку перспектив розвитку основної діяльності Об’єкту у вибраній галузі господарювання.
Загальні принципи енергетичного аудиту:

 • Конкретність. Аналіз досягнутого рівня споживання енергії базується на реальних даних, а його результати мають конкретний чисельний вираз;
 • Комплексність. Аналіз процесів споживання ВСІХ видів енергії в загальних технологічних процесах з метою об’єктивної оцінки;
 • Регулярність. Аналіз проводиться постійно з визначеним періодом, а не від випадку до випадку;
 • Системність. Аналіз процесів у взаємному зв’язку один з одним, а не відірваними або ізольованими;
 • Об’єктивність аналізу. Критичний та неупереджений підхід до аналізу процесів та явищ, обґрунтованість висновків;
 • Дієвість. Можливість застосування результатів аналізу для використання у практичній діяльності для підвищення результативності основної діяльності Об’єкту;
 • Економічність. Витрати на проведення ЕА повинні бути суттєво меншими ніж економічний ефект, отриманий внаслідок реалізації програми енергозбереження;
 • Порівняльність. Вихідні дані та результати аналізу повинні бути такими, що можуть бути порівняними, при регулярному проведенні аналізу повинні бути забезпечена наступність результатів;
 • Науковість. Проведення аналізу повинно виконуватися з застосуванням науково обґрунтованих методик;
 • Конфіденційність. Рівень конфіденційності матеріалів ЕА, як вихідних даних так і результатів ЕА, повинен бути УЗГОДЖЕНИМ між персоналом Об’єкту та енергоаудитором до початку робіт з проведення ЕА. Енергоаудитор не може використовувати матеріали ЕА неналежним чином, для особистої вигоди та/або із завданням шкоди законним інтересам Об’єкту;
 • Доступність. Для здійснення ЕА енергоаудитор, в межах визначеного завдання та в межах Об’єкту повинен мати доступ:
 • до самого Об’єкту ЕА, технічних споруд/приміщень, обладнання, систем, процесів;
 • персоналу Об’єкту (інженерного, експлуатаційного, обслуговуючого), постачальників обладнання, підрядників та інших, для збору інформації, що стосується Об’єкту та є корисною для ЕА та аналізу даних;
 • інших джерел інформації (креслення, інструкції, посібники, звіти за результатами попередніх досліджень, рахунків за придбання енергетичних ресурсів за попередні періоди, даних моніторингу та контролю, електричних схем та протоколів випробувань).

 

Принципи проведення енергетичного аудиту:

 • ЕА повинен відповідати узгодженому характеру та обсягам робіт, межам та цілям ЕА;
 • вимірювання та спостереження повинні враховувати ОСОБЛИВОСТІ споживання та використання енергії;
 • дані про ДОСЯГНУТИЙ рівень енергоефективності мають бути ТИПОВИМИ для всіх видів діяльності, процесів та систем, що досліджуються. Як приклад, споживання різних ТИПОВИХ видів енергії, наприклад: електроенергія, теплова енергія, органічне паливо, НЕОБХІДНО зводити до ОДНІЄЇ одиниці вимірювання (кВт*год, кДж, т.у.п., ТОЕ (тонна нафтового еквіваленту), тощо). При використанні в основній діяльності СПЕЦИФІЧНИХ енергоносіїв, наприклад, стиснене повітря, питна та технічна вода, стічні води, які утворюються від основної діяльності Об’єкту, НЕОБХІДНО шукати шляхи приведення цих енергоносіїв до одиниці виміру, яка застосована для оцінки споживання ТИПОВИХ видів енергії;
 • використовувані дані для кількісного оцінювання рівня ДОСЯГНУТОЇ/ДОСЯЖНОЇ енергоефективності та виявлення можливостей поліпшення мають бути узгодженими між собою та ОДНОЗНАЧНО визначеними;
 • процес збирання, перевірки та аналізу даних повинен бути ПРОСТЕЖУВАНИМ та ВІДТВОРЮВАЛЬНИМ;
 • результати проведення ЕА відображаються у звіті з проведення ЕА (в подальшому Звіт), який повинен висвітлювати можливості для підвищення рівня ДОСЯГНУТОЇ/ДОСЯЖНОЇ енергоефективності на основі технічного та економічного аналізу.
 • основний метод аналізу ЕА - дедукція, тобто від загального до частки, від складного комплексу – до його складових, від результату до висновків - як такого результату можливо досягти і до чого приведе у наступний період.
 • схема аналізу повинна бути побудована за класичною схемою «від загального до частки». Зміст цього принципу очевидний - спочатку дається опис загальних ключових характеристик об’єкту і процесу, і тільки після цього має зміст аналізувати окремі частини.
 • принцип «від частки до загального» - індукція, також має право на застосування. Наприклад, виявлений дефект комерційного обліку, або його відсутність, як правило, є спільним для системи приладного обліку конкретного виробника, або постачальника послуг, наприклад теплопостачання, водопостачання, водовідведення, постачання органічного палива….

 

Методологія/етапи проведення ЕА
1-й етап. Скорочена оцінка стану споживання енергетичних ресурсів; стану та можливостей енергозбереження на Об’єкті, фінансового стану об’єкту.
2-й етап. Збирання та опис вихідних даних.
3-й етап. Проведення приладних вимірів, опис результатів вимірів. Успіх ЕА визначається різними факторами. З відомою долею умовності можливо сформулювати кілька основних принципів, які доцільно мати на увазі починаючи ЕА:

 • до початку будь-яких аналітичних процедур необхідно скласти їх чітку програму, включаючи макети аналітичних таблиць, алгоритми розрахунку основних показників та методики їх порівняння. Аналіз виконується на підставі облікової інформації. Робота починається із збору вихідних даних. І ці дані повинні бути достовірними та вірогідними;
 • при проведенні аналітичних процедур, показники діяльності Об’єкту завжди із чимось порівнюються . Порівняння можуть проводитися з попереднім періодом, із середньогалузевими показниками, з нормативними показниками, а для технічних систем – зі світовим рівнем розвитку. Наприклад, питомого споживання енергії на 1 людину або одиницю площі або обсягу . Будь-які відхилення від нормативних значень показників, навіть якщо вони мають позитивний характер, повинні ретельно аналізуватися або випробовуватися. Зміст такого аналізу й випробування полягає в тому, щоб виявити основні фактори, що викликають зафіксовані відхилення від заданих орієнтиріві, якщо необхідно, внести зміни. Слід підкреслити , що останній аспект має особливе значення – тільки шляхом постійного аналізу, випробувань і коректування можна налагодити досить струнку систему й підтримувати її в актуальному стані.
 • завершеність і цілісність будь-якого аналізу в значній мірі визначається обґрунтованістю використовуваної сукупності критеріїв. Як правило, ця сукупність включає якісні й кількісні оцінки, а її основу звичайно становлять обчислювальні показники, що мають зрозумілу інтерпретацію й, по можливості, деякі орієнтири (межі, нормативи, тенденції). Відбираючи показники, необхідно формулювати логікові їх об'єднання в дану сукупність, для того щоб була, видна роль кожного з них і не створювалося враження, що якийсь аспект залишився неохопленим або, навпаки, не вписується в розглянуту схему.

 

4-й етап. Розробка енергозберігаючих заходів (в подальшому ЕЗЗ) з оцінкою ефективності їх впровадження. Розрахунок економічного ефекту та терміну окупності за ЕЗЗ.
5-й етап. Формування проекту програми енергозбереження на Об’єкті.
Типова схема проведення ЕА:

 • Знайомство з Об’єктом, початкова нарада на Об’єкті;
 • Збір вихідних даних за досить тривалий проміжок, як правило не менше року, проведення приладних досліджень;
 • Аналіз вихідних даних з визначенням:
 • середніх показників валового споживання енергетичних носіїв;
 • питомого споживання енергетичних носіїв;
 • валових витрат на придбання енергетичних носіїв (послуг);
 • вартостей енергетичних носіїв (послуг);
 • Розробка попереднього переліку ЕЗЗ, які можуть бути реалізовані на об’єкті;
 • Технічна розробка ЕЗЗ;
 • Визначення вартості реалізації ЕЗЗ;
 • Визначення економічних показників ЕЗЗ:
 • економічного ефекту від реалізації;
 • терміну окупності.
 • Формування попередньої редакції звіту з ЕА;
 • Обговорення попередньої редакції звіту з персоналом Об’єкту;
 • Коригування звіту з врахуванням зауважень персоналу Об’єкту, формування кінцевої редакції звіту;
 • Захист звіту на Об’єкті, заключна нарада на Об’єкті.

 

Тип 1 2 3
Типове застосування Виробничі об’єкти/процеси, парки транспортних засобів. Попередній ЕА великих Об’єктів або ЕА невеликих Об’єктів Один виробничій об’єкт/процес, парк транспортних засобів. Детальний ЕА, як правило, НЕРЕНТАБЕЛЬНИЙ для Об’єктів з невеликим паливно-енергетичним балансом/споживанням енергоносіїв Цілий виробничій об’єкт, процес, система або парк транспортних засобів. Комплексний ЕА зі значною участю персоналу Об’єкту. Як правило, РЕНТАБЕЛЬНИЙ для Об’єктів з великим паливно-енергетичним балансом/споживанням енергоносіїв та/або для Об’єктів, які змагаються за цільові інвестиційні гранти. Застосовується на СИСТЕМНОМУ рівні, для окремих систем споживання енергетичних ресурсів
Зведені Бізнес-потреба, для задоволення якої виконується ЕА Визначення потенційних заощаджень і прибутків, які можуть виникнути в результаті більш детальних досліджень (проведення ЕА 2 та 3 типів). Ідентифікація пріоритетних ділянок застосування енергетичного менеджменту. Підвищення інформованості про енергетичні витрати і потенційні вигоди від впровадження енергетичного менеджменту Виявлення та оцінювання низки послідовних і конкретних можливостей з кількісним вираженням витрат і вигод. Виявлення можливостей для подальшого і більш детального вивчення. Енергоаудиторам ПОТРІБНО володіти відповідним технічним, професійним, управлінським досвідом та навичками Виявлення та оцінювання низки послідовних і конкретних можливостей щодо підвищення ДОСЯГНУТОЇ енергоефективності до ДОСЯЖНОЇ з використанням визначених витрат і вигод, зокрема кількісно виражених «неенергетичних вигод». Виявлення можливостей енергозбереження для подальшого і більш детального вивчення. Розгляд при проведенні ЕА різних бізнес-стратегій, бізнес-моделей Енергоаудиторам ПОТРІБНО володіти відповідним технічним, професійним, управлінським досвідом та навичками
Збирання даних Енергетичні дані об’єкту, охоплюючи додаткові лічильники і профілі щоденного/добового навантаження. Відповідні дані за значними змінними параметрами для встановлення загальних показників енергетичної ефективності. Перелік основного енергоспоживаючого обладнання з його характеристиками, в тому числі:
 • Графіки роботи;
 • Коефіцієнти завантаження/використання;
Зведені енергетичні дані, зокрема щоденні/добові графіки навантажень. Відповідні дані за значними змінними параметрами для встановлення загальних показників енергетичної ефективності. Дані додаткових лічильників, в тому числі вимірів енергоаудиторами. Енергетичні дані та інформація, отримані під час проведення ЕА, повинні охоплювати:
 • Докладні дані про енергоємні системи, обладнання, процеси, зокрема змінні дані;
 • Моніторинг обладнання та аналіз інформації;
 • проектні, експлуатаційні документи, документи з технічного обслуговування;
 • Дані попередніх досліджень, в тому числі ЕА, пов’язані з енергетикою та енергетичним функціонуванням;
 • Плани на майбутнє, які впливають на використання енергії;
 • Виробничі та технологічні дані для оцінювання продуктивності
Робочий профіль/профіль навантаження об’єкту. Відповідні дані за значними змінними параметрами для встановлення загальних показників енергетичної ефективності. Дані додаткових лічильників, в тому числі вимірів енергоаудиторами, особливо у нижніх та верхніх зонах профілів Енергетичні дані та інформація, отримані під час проведення ЕА, повинні охоплювати:
 • Докладні дані про енергоємні системи, обладнання, процеси, зокрема змінні дані;
 • Моніторинг обладнання та аналіз інформації;
 • проектні, експлуатаційні документи, документи з технічного обслуговування;
 • Дані попередніх досліджень, в тому числі ЕА, пов’язані з енергетикою та енергетичним функціонуванням;
 • Плани на майбутнє, які впливають на використання енергії;
 • Виробничі та технологічні дані для оцінювання продуктивності;
 • Інформацію як об’єкт керує своїм енергетичним функціонуванням;
 • Розцінки постачальників
Дані повинні збиратися за тривалий проміжок часу для більшої вірогідності розрахунків
Аналіз Дані про споживання енергії та дані стосовно обладнання повинні бути систематизовані за обладнанням, системами, процесами. Ці дані використовуються для складання попереднього енергетичного балансу та виявлення СУТТЄВОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ. Укрупнений аналіз профілів споживання для виявлення АНОМАЛІЙ у структурі споживання. Порівняння з наявними еталонами/критеріями для виявлення ділянок в високим рівнем енергоспоживання або з низьким ККД Аналіз поточних та історичних енергетичних даних, показників енергоефективності на рівні об’єкту. Детальний енергетичний баланс узгоджений з даними додаткових лічильників на рівні щорічного аналізу. Масовий баланс для систем, процесів обладнання, що охоплює значні потоки сировини, півпродуктів, продуктів, які впливають на споживання енергії або еквівалентний аналіз матеріальних і енергетичних потоків. Оцінювання проектних рішень та варіантів конфігурацій для задоволення потреб об’єкту. Оцінювання рівня ДОСЯЖНОЇ енергоефективності, пов’язаного з заміною обладнання, систем, процесів Аналіз поточних та історичних енергетичних даних, показників енергоефективності на рівні об’єкту. Детальний енергетичний баланс узгоджений з даними додаткових лічильників на рівні щорічного аналізу. Масовий баланс для систем, процесів обладнання, що охоплює значні потоки сировини, півпродуктів, продуктів, які впливають на споживання енергії або еквівалентний аналіз матеріальних і енергетичних потоків. Оцінювання проектних рішень та варіантів конфігурацій для задоволення потреб об’єкту. Оцінювання рівня ДОСЯЖНОЇ енергоефективності, пов’язаного з заміною обладнання, систем, процесів. Застосування низки аналізів для вивчення залежності між споживанням енергії та відповідними змінними. Рекомендації щодо додаткових даних/вивчення з метою підвищення точності/вірогідності даних
Ідентифікація можливостей Контрольна/комплексна перевірка з метою візуального огляду використання/споживання енергії. Визначення і кількісне вираження недорогих можливостей для підвищення ДОСЯГНУТОГО/ДОСЯЖНОГО рівнів енергоефективності, які легко піддаються кількісній оцінці. Ідентифікація більш капіталоємких можливостей для підвищення ДОСЯГНУТОГО/ДОСЯЖНОГО рівнів енергоефективності, на загальному рівні, які не розроблені як технічне рішення Ідентифікація набору конкретних і здійниимих можливостей підвищення ДОСЯГНУТОГО/ДОСЯЖНОГО рівнів енергоефективності, зокрема короткострокових, середньострокових та довгострокових дій під час узгодження та співставлення енергозбереження з детальним енергетичним балансом. Усі або більшість можливостей підвищення ДОСЯГНУТОГО/ДОСЯЖНОГО рівнів енергоефективності, передбачених у витратах і вигодах, охоплюючи зазначення «неенергетичних» переваг, в першу чергу – впливу на довкілля. Виявлення можливостей підвищення ДОСЯГНУТОГО/ДОСЯЖНОГО рівнів енергоефективності, де вимагатимуться додаткові дані/вивчення для покращення або уточнення вимірів. Перелік можливостей підвищення ДОСЯГНУТОГО/ДОСЯЖНОГО рівнів енергоефективності, що підтвердити доцільність або придатність запропонованих можливостей ще до їх детального аналізу/дослідження. Порівняння з еталонними показниками Ідентифікація набору конкретних і здійниимих можливостей підвищення ДОСЯГНУТОГО/ДОСЯЖНОГО рівнів енергоефективності, зокрема короткострокових, середньострокових та довгострокових дій під час узгодження та співставлення енергозбереження з детальним енергетичним балансом. Усі або більшість можливостей підвищення ДОСЯГНУТОГО/ДОСЯЖНОГО рівнів енергоефективності, передбачених у витратах і вигодах, охоплюючи зазначення «неенергетичних» переваг, в першу чергу – впливу на довкілля. Виявлення можливостей підвищення ДОСЯГНУТОГО/ДОСЯЖНОГО рівнів енергоефективності, де вимагатимуться додаткові дані/вивчення для покращення або уточнення вимірів. Перелік можливостей підвищення ДОСЯГНУТОГО/ДОСЯЖНОГО рівнів енергоефективності,, що підтвердити доцільність або придатність запропонованих можливостей ще до їх детального аналізу/дослідження. Порівняння з еталонними показниками. Застосування інших видів аналізу, наприклад термографічних обстежень, комп’ютерної симуляції тощо, щоб повною мірою зрозуміти моделі споживання енергії. Обговорення з постачальниками можливостей сучасних/новітніх технологій для можливостей підвищення ДОСЯГНУТОГО/ДОСЯЖНОГО рівнів енергоефективності
Оцінювання можливостей енерго- збереження Індикативні або типові заощадження (економія) розраховуються із використанням загальних правил, узгоджених з енергетичною базовою лінією. Призначення типових термінів окупності. Короткий опис кроків, необхідних для отримання конкретних заходів щодо можливостей підвищення ДОСЯГНУТОГО/ДОСЯЖНОГО рівнів енергоефективності Заощадження (економія) розраховані з використанням можливостей підвищення ДОСЯГНУТОГО/ДОСЯЖНОГО рівнів енергоефективності, узгоджених з докладним енергетичним балансом. Витрати ґрунтуються на поєднанні одиниць основних засобів і трудових елементів з використанням стандартних правил. Цінові пропозиції від постачальників НЕ ПОТРІБНІ. Представлення узгодженого економічного аналізу охоплюючи ПРОСТИЙ ТЕРМІН ОКУПНОСТІ, але не виключаються і інші методи, наприклад IRR або NPV Заощадження (економія) розраховані з використанням можливостей підвищення ДОСЯГНУТОГО/ДОСЯЖНОГО рівнів енергоефективності, узгоджених з докладним енергетичним балансом, включаючи «неенергетичних» переваг, в першу чергу – впливу на довкілля. Витрати ґрунтуються на поєднанні одиниць основних засобів і трудових елементів з використанням стандартних правил. Цінові пропозиції від постачальників ПОТРІБНІ. Представлення узгодженого економічного аналізу охоплюючи IRR або NPV, щоб забезпечити дані для процесу КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ
Результати Ідентифікація та БАЗОВА оцінка недорогих можливостей підвищення ДОСЯГНУТОГО/ДОСЯЖНОГО рівнів енергоефективності, які можна легко реалізувати. Розуміння споживання енергії на рівні об’єкту, системи, процесу. Підвищення інформованості про відносний внесок кожного джерела/виду енергії об’єкта, середні витрати на одиницю основної продукції для кожного джерела/виду енергії. Потенційні переваги енергетичного менеджменту. Визначення ступеня більш капіталоємких можливостей Докладне розуміння споживання та використання енергії. Розуміння відносного внеску кожного джерела/виду енергії об’єкта, середніх та граничних витрат на одиницю основної продукції для кожного джерела/виду енергії. Визначення та комплексний аналіз заощаджень та попередніх затрат на інвестиції, для інвестиційних заходів. Збирання та оброблення даних для енергетичного аналізу/моніторингу. Операційний профіль та детальний енергетичний баланс Докладне розуміння споживання та використання енергії. Виявлення та аналіз можливостей енергозбереження, зокрема безкоштовних, із врахуванням енергетичних і неенергетичних переваг, попередньої специфікації обладнання або покращення процесу, а також детальних вимого до витрат. Дані енергетичного аналізу. Експертиза систем обліку, рекомендації щодо усунення прогалин у даних.

Таблиця досить велика і складна для розуміння, для спрощення розуміння відмінностей між типами ЕА добре підходять наступні «формули»: ЕА тип 1 – все що є у колонці «Тип 1»;
ЕА тип 2 – все все що є у колонці «Тип 1» + додаткові вимоги з колонки «Тип 2»;
ЕА тип 3 – все все що є у колонках «Тип 1» і «Тип 2» + додаткові вимоги з колонки «Тип 3».

Закон України «Про енергозбереження» з змінами та доповненнями
ДСТУ 4065-2001 ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. «Енергетичний аудит. Загальнi технiчнi вимоги»
ДСТУ ISO 50002:2016 «Енергетичні аудити. Вимоги та настанови щодо їх проведення»
ДСТУ 2155-93 ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. «Методи визначення економічної ефективності заходів по енергозбереженню»

Інші послуги
Чому обирають нас?
Єдиний в Україні КОМПЛЕКСНИЙ підхід до очистки будь-яких промислових стоків.
Вартість послуг економічно вигідна у порівнянні з вартістю аналогічних робіт, проведених конкурентами з Європи
Проведення попередніх досліджень та інжинірингу з власним пілотним устаткуванням.
15 років досвіду роботи в даних сферах.
Використання найновіших технологій на основі НЕбіологічних методів очистки.
Встановлення устаткування та інжинірингові рішення на максимально компактній території.